Team

Home / About Us / Team
Executive team
President: Lijie Guan
Secretary: Elaine Wang
Treasurer: William Zhou
[China Branch] Eileen Yan

Board of Directors
Lijie Guan, Elaine Wang, William Zhou, Eileen Yan, Fan Wang, Ganping Ju, Gloria Zhu, Hongxin Yang, Jerry Wu, Joye Zhou, Yan Li, Yuanyuan Ji, Yunjun Tang, Bincheng Wang, Hongquan Jiang, Alex Chen, Wu Chang, Tao Lin

Board of Advisors
Yuan Xing Lee, Steve Hwang, Carl Che, Herbert Lin, Yunjun Tang, Hong Tsai, Lijie Guan, Jian Chen, Charles Fan, Yan Li, Yong Shen, Yang Han, Haitao (Tony) Xia, YunHao Xu, Yuming Zhou, Zhen Jin, Feng Liu, Kathy Liu, Bill Lu

Technical Support Team
Jianzhong Huang, Xuebin Wu, Baohua Sun, Yuepeng Zhang, Yufeng Hou, Qiyang Wu, Lijun Jiang, Shuyi Chen, Rui Zhang, Dale Fang, Nicole Yao, Melody Diao, Lu Pan, Catherine Lu, Binjie Lai, Ci Yu, Zhiji Liu, Taotao Zhang

[2016-2017]
Executive team
President: Yang Han
Strategic Advisor: Haitao (Tony) Xia
Vice president: Guomin Mao, Lingqi Zeng, Xinde Hu, Fan Wang,
[China Branch] Yiling Xu, Eileen Yan
Secretary: Wu Chang
Treasurer: Qi Qi
Chief Marketing Officer: Joky Kong
Chief Information Officer: Lingqi Zeng, Ray Cao
Chief Public Relationship Officer: Lu Lu, Bincheng Wang

Board of Directors
Yang Han, Wu Chang, Qi Qi, Lu Lu, Bincheng Wang, Rui Cao, Joky Kong, Xinde Hu, Lingqi Zeng, Fan Wang, Guomin Mao, Hongquan Jiang, Hao Zhong

Board of Advisors
Yuan Xing Lee, Steve Hwang, Carl Che, Herbert Lin, Yunjun Tang, Hong Tsai, Lijie Guan, Jian Chen, Charles Fan, Yan Li, Yong Shen, Haitao (Tony) Xia, YunHao Xu, Yuming Zhou, Zhen Jin, Feng Liu, Kathy Liu, Bill Lu

Technical Support Team
Jianzhong Huang, Xuebin Wu, Baohua Sun, Yuepeng Zhang, Yufeng Hou, Qiyang Wu, Lijun Jiang, Shuyi Chen, Rui Zhang, Dale Fang, Nicole Yao, Melody Diao, Lu Pan, Catherine Lu, Binjie Lai, Ci Yu, Zhiji Liu, Taotao Zhang

[2013-2015]
Executive team
President: Haitao (Tony) Xia
Vice President: Guomin Mao,  Weifeng Shen,  LingQi Zeng,  Yiling Xu (China Branch),  Eileen Yan (China Branch),  Wenyu Zhao (China Branch)
Secretary:  Bincheng Wang
Treasurer:  Yang Han

Board of Directors:
Haitao (Tony) Xia,  Hao Zhong,  Xinde Hu, LingQi Zeng, Bincheng Wang, Yang Han, Guomin Mao, Weifeng Shen, Xianfeng Ding,  Hongquan Jiang

Board of Advisers::
Yuan Xing Lee,  Steve Hwang,  Herbert Lin, Carl Che, Yunjun Tang, Hong Tsai, Lijie Guan, Jian Chen,  Charles Fan, Yan Li, YunHao Xu, Yuming Zhou, Zhen Jin, Feng Liu

Technical Support Team:
Wu Chang, Lu Lu, Jianzhong Huang, Rui Cao, Hua Deng, Baohua Sun, Qi Qi, Yuepeng Zhang, Zhongjie Li, Xuebin Wu, Yufeng Hou, Qiyang Wu, Lijun Jiang, Hui Jiang, Shuyi Chen, Rui Zhang, Dale Fang

[2012]
Executive team
President:  YunHao Xu
Vice President:  Haitao (Tony) Xia, Guomin Mao, Tianbo Li, Eileen Yan
Secretary: Aaron Cheng
Treasurer: Dale Fang

Board of Directors:  Hong Wan, Xianfeng Ding, Zhanjie Li, Li Tang, Pengcheng Li, Yuan Xu, Bincheng Wang, Yuanpeng Li, Nian Ji, Hao Zhong, Helen Guan, Weifeng Shen

Board of Advisors: Sining Mao, Yuming Zhou, Zhen Jin, Feng Liu, Ganping Ju

[2011]
Executive team
President: Yuming Zhou
Vice President: Yunhao Xu, Eillen Yan
Secretary General: Tianbo Li
Treasurer: Daniel Bai,
Web Master: Wan Wu, Weifeng Shen

Board of Directors: Ganping Ju, Lei Zhang, Dale Fang, Yuan Xu, Zhanjie Li, Guomin Mao, Yang Yun, Troy Xie, Shaoping Li, Lieping Zhong, Xiaowei Wu

Advisor: Sining Mao, Dori Fang, Feng Liu, Zhen Jin

[2010]
Executive team
President: Zhen Jin
Vice president: Yuming Zhou
Secretary: Lieping Zhong
Treasurer: Daniel Bai, Xiaowei Wu
Webmaster: Wan Wu
Conference/Seminar coordinator:  Bo Zhang, Gary Yi, YunHao Xu
Public relationship: Eileen Yan, Ganping Ju, Li Zhou, Shaoping Li
Directory publication: Dale Fang, Lei Zhang
Advisory: Dori Fang, Feng Liu, Sining Mao,

[2009]
Executive team
President: Feng Liu
Vice president: Shaoping Li
Secretary: Dori Fang
Treasurer: Florence Fu, Qian Guo
Webmaster: Robert Yang
Conference/Seminar coordinator: Zhen Jin, Yu-chen Wu
Public relationship: Yimin Hsu, Sining Mao
Directory publication: Chun Wang, Lei Zhang, Ping-wei Zhuang
Membership drive: Fujian Huang, Ying Hong
Fund raising: Ying Hong, Peng Luo, Stella Wu, Ping-wei Zhuang

[2008]
Executive team
President: Lisha Wang
Vice president: Feng Liu
Secretary: Dori Fang
Treasurer: Florence Fu, Qian Guo
Webmaster: Robert Yang
Conference/Seminar coordinator: Zhen Jin, Yu-chen Wu
Public relationship: Yimin Hsu, Sining Mao
Directory publication: Chun Wang, Lei Zhang, Ping-wei Zhuang
Membership drive: Fujian Huang, Ying Hong
Fund raising: Ying Hong, Peng Luo, Stella Wu, Ping-wei Zhuang

[2007]
Executive team
President: Bing Yen
Vice president: Yimin Hsu
Secretary: Zhupei Shi
Treasurer: Shifu Lee, Florence Fu
Webmaster: Lisha Wang, Li Yi
Conference/Seminar coordinator: Ping-wei Zhuang, Peng Luo, Fujian Huang, Hong Deng
Public relationship: Kweisan Teng
Directory publication: Feng Huang, Feiyue Li
Membership drive: Linfeng Mei, Min Zhou
Fund raising: Bo Bian, Ying Hong, Danning Yang

[2006]
Executive team
President: Bill Lu
Vice president: Bing Yen
Secretary: Zhupei Shi
Treasurer: Hong-Ying Wang, Kezhao Zhang
Webmaster: Fred Li, Jiadong Zhang
Dinner Seminars: Yiming Huai, Ping Wang, Kevin Gong, Hong Deng
Public relationship/Board meetings: Kweisan Teng, Li Yi
Directory publication: Feng Huang, Feiyue Li
Membership drive: Linfeng Mei, Yining Hu
Fund raising: Yanning Liu, YuanXing Lee, Danning Yang

[2005]
Executive team
President: Bill Lu
Secretary: Youmin Liu
Treasurer: Bing Zhang, Hong-Ying Wang
Webmaster: Qingzhi Peng, Fred Li
Dinner Seminars: Yingjian Chen, Yiming Huai, Ping Wang, Kevin Gong
Public relationship: Jean Oyoung, Mason Lu, Jane Yang
Directory publication: Xiaoping Bian, Qingzhi Peng, Yuanxing Lee
Membership drive: Yining Hu
Fund raising: Min Yang, Yanning Liu

[2004]
Executive team
President: Steve Hwang
Vice president: Bill Lu
Secretary: Youmin Liu
Treasurer: Bing Zhang
Webmaster: David Kuo, Qingzhi Peng
Dinner meeting: Wilfred Goh, Yingjian Chen
Public relationship: Jean Oyoung, Mason Lu
Directory publication: Nianxiang Sun, Xiaoping Bian
Membership drive: John Ji, Wei Guo
Fund raising: Ted Lin, Min Yang, Judy Lin

[2003]
Executive team
President: Ward Huang
Vice president: Steve Hwang
Secretary: Geng Wang
Treasurer: Monica Li, King Sheng
Webmaster: Bin Zhang, David Kuo
Dinner meeting: Wilfred Goh, Chuck Cheng
Public relationship: Steve Hwang, Bo Bian
Directory publication: Eric Sun, Nianxiang Sun
Membership drive: Yen Fu, John Ji, Francis Liu
Fund raising: Ted Lin, Judy Lin
Membership list: Zhaorong Wang

[2002]
Executive team
President: Bob Li
Vice president: Ward Huang
Treasurer: Monica Li

Board of Directors: Charles Chen, Kevin Yeh, Qing Zhao, Roger Ku, Weilu Xu, Kueir-wei Chour, Lien-chang Wang, Bin C. Zhang, Geng Wang, Bian Bo, Francis Liu, Zhaorong Wang, Eric Sun

[2001]
Executive team
President: Tom Chang
Vice president: Robert Li
Secretary: Kevin Yeh
Treasurer: Lin He
Board of Directors: Bing Zhang, Jei-Wei Chang, Simon Liao, Larry Mei, Frank Sun, Lien-chang Wang, Weilu Xu, Kueir-wei Chour, Charles Chen, Roger Ku, Qing Zhao

[2000]
Executive team
President: Art Tao
Vice president: Tom Chang
Secretary: Suzan Peng
Treasurer: Bing Zhang, Albert Lee

Board of Directors: Jei-Wei Chang, Yiao-Tee Hsia, Liji Huang, Chi Jia, Simon Liao, Larry Mei, Frank Sun